کاربران دوستیابی برنامه بیشتر احتمال دارد که وزن خود را در روش های ناسالم کنترل کنند

رئیس جمهور دونالد ترومپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ یونگ در سال 2018 در سنگاپور.

Trump به دنبال “دست دادن” با کیم جونگ یون

11:40 PM EDT 29 ژوئن 2019

 

٪ item item_read_more_button ٪٪